Vad betyder att ett bolag är insolvent? Är det när bolaget måste upprätta en kontrollbalansräkning? Vad händer om man inte upprättar en kontrollbalansräkning?

  • Plana Juridiska AB

    Insolvens eller obestånd, innebär att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder när de förfaller till betalning. Begreppen är kopplade till konkurslagen. För att kunna försättas i konkurs ska insolvensen dessutom inte bara vara tillfällig. Bolagets skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning regleras i aktiebolagslagen 25:13. En sådan ska upprättas så snart som det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller att bolaget saknar tillgångar att fullt ut betala utmätningsfordring vid verkställighet genom fogden. Om man inte iakttar skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning så kan styrelseledamöterna i bolaget bli personligt ansvariga för bolagets skulder efter denna tidpunkt d v s ett personligt ansvarsgenombrott. Det är alltså mycket viktigt att löpande ha kontroll på bolagets resultat- och balansräkning.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

Kommentarer

Din e-post blir inte synlig för andra än sidans administratörer.